BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/01/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10                             1   1   1               1 1               1               1 1   1               1           00
01 23     1     1     1                       1 1     1 2 1         1 1           1 1   1 3 1   1         1   1     1 1       01
02 17     1       1     1           1         1     1       1 1 1 1 2               1 3                   1                   02
03 11                     1       1 2             1               1 1   1                                         1 2         03
04 14                     1         2           2   1   1       1   1               1     1         1     1   1               04
05 13         1       1           1 2             1   1 1 1             2             1                             1         05
06 20     1     1 1       1   1         1   1 1       1                 1           2 1             1   1   2           2 1   06
07 23     1             1 2   1   1         2 1       1 1 1     1   1                       1         1   1   1         3 1 1 07
08 20       1               2 1 1 1 1     1         2 1     1         1   1         1           1           1 1 1           1 08
09 10   1   1   1             1             1   1                         1                   1     1   1                     09
10 16             1   1               1 1       1 1       2   1         1 2   1   1         1                             1   10
11 19   1   1 2         1 1 1         1     1   1     1 1 1                 1   1               1           1         1     1 11
12 21               2   2     2         1 1     1 1 1               2 1 1     1     1     1     1 1                   1       12
13 20 1   1 1         1             1 1                         1 1   1       1   1 1   1       1         1   2     1       2 13
14 13                     1     1 1     1       1   1                         1 2   1   1                             1     1 14
15 10                     1 1 1             1         1             1         1             1   1               1             15
16 14         1                       1 2               1         1                     1     2     2     1           1 1     16
17 9   1 1             1                           1 1           1                     1             1                   1   17
18 16 1         2   1   1         1             1     1     2   1 1             1           1                   1 1           18
19 20     1 2       1                       3   1     1     1 1                   1           1   1       2       1   1 1 1   19
20 21 2     1     1 1 1   1 1   1           2         1 1     1                             1               1   1 1   2   1   20
21 19   1     3       1       1           1               1       1         1         1       1 1   2 1 1     1 1             21
22 13               1 1         1                     1   1                     1 1         1 1 1                   1   2     22
23 15         1                     1 1 2     1           1             1         1       2   1 1               1       1     23
24 17       1 2       1     1 1                                 1   1 1 1       1     1   1 1 1                         1   1 24
25 14     1                             1               1                     1 2   1             1   1 1     1     1   2     25
26 23                 1 1                               1   1   1 2 1 2 1   2         1 1             2         1       2   3 26
27 15                 1           2     1               1 1         1       1       2     2     1     1         1             27
28 17 1       1   1     1 1           1           1     1       1       1     1         1       1   2 2                       28
29 17   1           1       1             1     1 1 2 1             1 2     1         1           1 1       1                 29
30 13   1       1             1 1 1   1       1                 2                 1                   1 1             1       30
31 12   1         1 1       1   1               1                                               1         1 1       1     1 1 31
32 15       1       1           1   1                       1                   1   1   1     1           1     2     2   1   32
33 14 1     1         3               1       1   1             1 1   1     1 1               1                               33
34 11         2                         1       1           1 1                 1                     1         1   1 1       34
35 17     1     1       1   1 1         1   1             1         2       1   1         1             1 1         1     1   35
36 16 1 1     1                   1       1   1   1       1             1           1         1 2   1                     1 1 36
37 19       1 1 2   1     2   1               2             1             2     1               1       1   2       1         37
38 18             1 1       1   1       1     1 1               1       1   1     1         1   1   1   1     1     2         38
39 13       1 2                               1     1         1                   1       1       2       1 1               1 39
40 15     1           1     1                         1                       2   1   2   1       1 1 1 1               1     40
41 14 1     1                   1               1 1         1                   1 1 1               1 1   1   1           1   41
42 20   1       1 1       1 1         1             1     1     1     1                     1     1     3           1 1 1 2   42
43 15   1 1               1             1 1   1                 1 1       1             1             1 1         1   1   1   43
44 18       1     1 1   1 1 1 1         1               1           1 1   1 1               1 1   1         2                 44
45 8           1                   1   1           1 2                               1                             1         45
46 14         1 1 1       1 1           1         1                     1             1             1       1         1 1 1   46
47 22     1       2               3     1 1 1               1 2         1 1               1 1   1                 1 1 1     2 47
48 19   1 1 1   1       1       1               1   1                   1         1     1 1   1   1             1 1 2     1   48
49 26 1 2       1 1       1     1   1 1   1 1                 2 1       1   2 2   1     2     1   1                   1 1     49
50 15       1 1 1   1           1             1                       2 1 1 1               1     1               1         1 50
51 19   1   1 1 1     1   1   1     1             1     1   1   1   1               1   1             1   1   1   1           51
52 6                               1 1                 1           1                                             1 1         52
53 8                       1               1     1               1   1           1 1       1                                 53
54 20     1           1               2   1 1       1 1   1   3   1               1         1 1   1           2   1           54
55 9   1 1     1                         1             2   1                     1                       1                   55
56 14 1                   1         1     1     1 1                                 1             1 2 2       1             1 56
57 14   1                 1 1                         1           1       1                 1   1     1     1 1 1       1 1   57
58 24   1 1             1   1 1 2 1 1         1 1 1         1 1 1 1         1 1     1 1   1                             1 1 1 58
59 17       1   1         1 1           1 1                   1 3     1 1         1         1   1               1       1     59
60 18               1       1   1             1       1 2           1   1   1   1 1     3 1   1           1                   60
61 16     1                     1 1         1         1         1                 1     1   1       1 1 1 1     3             61
62 16   1     1     1 1           1       1               1       1         2             1   1               2 1 1           62
63 15 1   1 1                                 1   1     1   1 1   1   1   1       1               1               1     1     63
64 18           1 1 1   1 1     1   1     2       2 1       1               1                 1   1   1   1                   64
65 8     1 1           1   1                             1                                                 1       2         65
66 10                                     1         1   1   2                   1             1   1   1             1         66
67 10                   1 1           1     1     1 1             1           1                   1     1                     67
68 14             1                               1   1                       1   1 1     1         2       2     2         1 68
69 14 1                 1   2         1 1       1                   1 1       1           1       1             1     1       69
70 17 1 1         1 1 1 1         1     1 1 1     1                   2   1   1       1                   1                   70
71 19 1   1   1 2 4 1     1         1 2     1       1                           2                                     1       71
72 16     2 2 1   1                 1 1 1                     1 1               1   1         1 1   1                         72
73 12                           1         2   1               1             1     1       1         1     2             1     73
74 17 1       1 1 1   1   1       2       1                   2     1       2     1                     1                   1 74
75 23 2 1                         2 1         1     1         1     1   1 1 1 1     1 1 1 1           1 2   1     1           75
76 26   1   1 1         1   1 1                 2         1   1 1   1     1   1 1   1   2 1 1   2 1   1           1   1       76
77 14                 1       1         1       1   2 1     1                   1         1       1       1 1 1               77
78 20   1         1           2       1                     1             1     1     1     2     1 1   1   1 1 1   2 1       78
79 10                                       1 1                   2               1   1                     2           2     79
80 17 1         1           1 1 1 1                       1 1 1       2       1               1         1 1     2             80
81 25           1   1 2 1   1 1   1       1       1   1 1       1     1   1 1   1   1         1             1     1 1 1   1 1 81
82 15               1                     1   2 2             1               1 2     1   1         1     1     1             82
83 10 1 1           1   1           1                 1     1             1           1         1                             83
84 28 1           2   1   1             2   1 1   1 1     1 1     2 1   1 1 1 1       1 1             1 1         1   1   1 1 84
85 13     1 1                 1       1                 1 1             1                   1                 1   1       1 2 85
86 19                       1   2   1       1 2 1   1     1   1 1     1   1           1 1         1               1   1       86
87 18 1   1                           2       1 1 1       1               1   1             1 2 1     1 1       1   1         87
88 17                 1 1       1         1 1   1     1   1       3     1 2   1         1             1                       88
89 23 1         2   1 1       1         1     1   1       1   1       1     2 1 1     1                       1 1     2 1   1 89
90 16 1                 1   1 1   2                 1                   1         1               1   1 1     1 1 1       1   90
91 16               1 1 1     1 1   1             1 1 1             1   2 1           1                               1   1   91
92 21   1     1   1 1     1         1               1   1     1 1             1 1     1 1       1 1 1   1 1       1       1   92
93 18 3   1         1               1     1             1                             1 2       1       1 1 1     1       1 1 93
94 26   1           1 1       2 1 1     1 1       1   1     1   1 1 1     2         1 1   1   1 1       2     1   1           94
95 10   1 1   1                       1   1                 1                 1     1                       1             1   95
96 19       1           2       2                       1 1 1       1 1 1       1 1     1     1   1           1   1 1         96
97 14 1   1 2     1     1           1       1                                     1 1       1               1 2               97
98 15   1       1                     3     1       1     1       1   1                                   1 1 1 1           1 98
99 12               1           1           1     1     1                 1               1 2       2                     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng