BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/12/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19       1 1   1               1                       1 1 1 1           2   1 1 1 1               1   1   1     1     1   00
01 18   1 3 1   1         1   1     1 1         1           1     1             1             1     2   1                     01
02 19 3                   1                                 1   1 1     1 1 1     1       1   1       1   1   2 1           1 02
03 22                             1 2         1     2 1       1       1     1 1 1   1   1   1 1 1   3     1             1     03
04 14     1         1     1   1                     1 1 1         1                 1   1         1         2   1             04
05 18 1                             1           1   1 1         1     1   1   1 1 1                     2       1 1   1     2 05
06 13 1             1   1   2           2 1   1       1             1         1                                             1 06
07 20       1         1   1   1         3 1 1             1 1       1 1         1     1   1               1 2               1 07
08 12           1           1 1 1           1   1   1           1   1     1                                           1     1 08
09 14         1     1   1                             1 1         1     1   1 1   1     1           1   1                 1   09
10 14       1                             1         1         1   1       2         1     1   1               1   1   2       10
11 15           1           1         1     1       1     1       1                     2   1   1     1 1 1             1     11
12 13     1     1 1                   1         2   1 1   1                             1     1               1             1 12
13 19   1       1         1   2     1       2 2             2     2                               1     1 1       1 1         13
14 16   1                             1     1             1   1       1 2       1           1   1 1   1     1   1       1     14
15 12       1   1               1                   1                             2   1         1 1         1             1 1 15
16 16   1     2     2     1           1 1                           1   1                   1       1 1     1               2 16
17 10   1             1                   1       1         1           1               1           1               2         17
18 9       1                   1 1                     1           1                               1       1         1 1     18
19 20         1   1       2       1   1 1 1                   1 1 1     2         1                     1   2       1 1 1     19
20 16       1               1   1 1   2   1         1     1   1         2               1   1               1     1           20
21 20 1       1 1   2 1 1     1 1                     1     2         1   1         1 1                   2     2             21
22 9       1 1 1                   1   2                                           1                 1   1                   22
23 21     2   1 1               1       1       1 3   1   1             1       1 1   1     1   1 1 1 1                       23
24 16 1   1 1 1                         1   1 1     1       1                 1 1     1 1     1 1               1             24
25 17             1   1 1     1     1   2       1                 1           1         1 1   1     1             1   1     1 25
26 17 1 1             2         1       2   3                 1   1       1       1             1     1   1                   26
27 16     2     1     1         1             1         1           1   1     2                 1   1             2       1   27
28 14   1       1   2 2                                             1     1   1                   1   1 1             2       28
29 13 1           1 1       1                         1     1       1               1   1                       1       1   2 29
30 13                 1 1             1           2   1     1                 1                 1                 4           30
31 14           1         1 1       1     1 1     1 1   1 1                     1                   2               1         31
32 18   1     1           1     2     2   1                     1 2     1         1 2                         2         1     32
33 15         1                                         1             1   3   1             1 1       1   1   1 1 2           33
34 16                 1         1   1 1                   1           1             2   1         1 1 1 1     1 1 1           34
35 16     1             1 1         1     1         1 1       1 1       1 1             1                 1   1 1   1         35
36 13         1 2   1                     1 1 1 1                     1         2             1               1               36
37 13           1       1   2       1         1               1                                               1 1     2 1 1   37
38 13       1   1   1   1     1     2             1       1         1         1         1                   1                 38
39 20     1       2       1 1               1 1   1     1           1 1 1             1   1 1 1   1 1 1                   1   39
40 19 2   1       1 1 1 1               1     1       1 2             1   1     1     1                           1   1   1   40
41 12               1 1   1   1           1   2                                                                 1         2 2 41
42 29       1     1     3           1 1 1 2   1 1       1 2 1 1                   1           2 1 1     2         1   3 1     42
43 21   1             1 1         1   1   1   1     2       1                     2 1 1       1   2       1 1       2         43
44 15       1 1   1         2                         1 1             1 1 1       1     2                               1 1   44
45 13 1                             1             1       1         1                   1 1 1   1         1   1           1 1 45
46 14 1             1       1         1 1 1       1           1 1                         2     1   1 1                       46
47 24     1 1   1                 1 1 1     2   2       1 1     1     1   1       1     1 1     1                 1 2   1 1   47
48 21   1 1   1   1             1 1 2     1       1             1   1 1   1         1 1                   1 1           2 1   48
49 19   2     1   1                   1 1                     2 1         1                     2   1 2   1     1   1     1   49
50 14       1     1               1         1 2 1   1           2   1       1                   1                   1         50
51 14   1             1   1   1   1                   1 1 1             1     1     1       1 2                               51
52 13                             1 1           1           1         1 1     1       1     2     1     1     1               52
53 7       1                                         1   1                                                   1   1       2   53
54 19       1 1   1           2   1               2   2           1 1           1   1         1 1   1         1             1 54
55 15                     1                   1       1   1     1     3 1 1     1         1       1 1                       1 55
56 15             1 2 2       1             1     1           1           1     1           1   1 1         1                 56
57 16       1   1     1     1 1 1       1 1         1                     1         2                     1 1   1     1       57
58 23 1   1                             1 1 1       1 2 2   1   1 1       1 1 1   2           1   1                   1   2   58
59 18       1   1               1       1             1                 1 1         1 1   1       1 1   2         1   1 2     59
60 18   3 1   1           1                           1   1                 1           1           2 1       3     1     1   60
61 19   1   1       1 1 1 1     3               2               1 1                         1 1       1             1     1 1 61
62 16     1   1               2 1 1             1                     1       1     1     1 1 1           1 1           1     62
63 17             1               1     1               1   1 1       1     1       1           1 2   1   2     1           1 63
64 11         1   1   1   1                         1   1 1                             1 1 1                             1   64
65 12                       1       2         2       1   1       1 1         1           1                                 1 65
66 11         1   1   1             1                   1         1             1             1     1           1     1       66
67 11             1     1                                           1       1 1       1   2       1                   1 1     67
68 27     1         2       2     2         1   2   2       1 1     2                     1 1   2     1 3       1   1     1   68
69 15     1       1             1     1             1   1       1     1 1 1               1   1                 3             69
70 8 1                   1                                             1 1                 1       1   1                 1   70
71 17                                 1           1         3   1                 2   1     1   1 2     1     1     1 1       71
72 11         1 1   1                         1   1       1                 1 1             2     1                           72
73 17     1         1     2             1     1   1                         2 1           1                     1   1 1   2 1 73
74 15                   1                   1   1               1     1     1         1 2                   1 1   2 1   1     74
75 18 1 1 1           1 2   1     1                       1 2     1 1   1       1     2                             1         75
76 25   2 1 1   2 1   1           1   1       1   1 1               1 1         1 1   1       1   1     1 1     1   1       1 76
77 22     1       1       1 1 1               1 1     1       1 1 1         2 2       1 1     1           1           1 1 1   77
78 24 1     2     1 1   1   1 1 1   2 1       1   1           1       1             1 1     1   1               1   1   1 1   78
79 12 1                     2           2     1           1   1     1                     1               1   1               79
80 14         1         1 1     2               1       1         1 1         1       2                 1 1                   80
81 18         1             1     1 1 1   1 1           1   1       1 1 1         1       2       1                   1     1 81
82 9 1   1         1     1     1                 1           1                                   1       1                   82
83 14 1         1                             1         1 1   1 2   1       1   2           1                           1     83
84 21 1 1             1 1         1   1   1 1   1   1   1 1   1                   2     1             1   1 1     1   1       84
85 14       1                 1   1       1 2                 1           1 1     1           1         1     1         1     85
86 17 1 1         1               1   1             1   1   1   1 1           1 1           1       1       1   1   1         86
87 26       1 2 1     1 1       1   1           1 1   1     1 1 2 1     1     1       2     1           1 1 1 1 1             87
88 10   1             1                           1                         1     1 1         1             1     1 1         88
89 16 1                       1 1     2 1   1   1   1                                         1 1     2     1     2           89
90 19             1   1 1     1 1 1       1       2               1         1     1 1 1 1               1   2               1 90
91 14 1                               1   1   1 1               1 2       1 2   1   1                 1                       91
92 17 1 1       1 1 1   1 1       1       1               1   1 1     1       1             2                       1         92
93 23 1 2       1       1 1 1     1       1 1             1 1 1           1 2     1 1   1 1           1 1               1     93
94 19 1   1   1 1       2     1   1                                 2 1 1           1 1 1 2             1                   1 94
95 18                       1             1       2 1             1         2 1 2         1   1               1 1 1 1   1     95
96 15   1     1   1           1   1 1           1                       1       2               1 1           2     1         96
97 16       1               1 2                 1     1             1 1                             1 2 1             1 2   1 97
98 17                     1 1 1 1           1         1 2     1             1       1     1     1     1     1         1 1     98
99 13     1 2       2                     1             1                       1     1         1 1         1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng