BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10               1 1                 1     1   1 1   1           1                         1           1                 00
01 12                     1         1       1 1                 1       1   1             1     3           1               01
02 13                 1       1       1     1         1           1     1         2         1         1                 1 1 02
03 11     2                     1   1           1           1   1               1                       1 1 1               03
04 8 1                   1     1                                 1         1                                     1 1 1     04
05 14         1 2               1                                 2 1 1     1 1   1     1       1     1                     05
06 5                             1 1   1                                 1     1                                           06
07 8                                       1                                         1   1   1     1       1   1       1   07
08 8       1             1               1         1                                     1     1     1       1             08
09 15 2 1 1     1 1                         1 1     1       1 1       1                 1     1           1                 09
10 9               1   1     1   1 1                         1                                     2           1           10
11 10         1   1   1           1           1                       1   1 1                       1         1             11
12 9 1                                 1     1       1       1     1                   1       1           1               12
13 8   1       1                       1           1                                   1   1                   1     1     13
14 14           1 1   1     2   1                   1     1     1   1             1 1       1 1                             14
15 12   1         1   1                         1       1     1   1       1                       1     1         1   1     15
16 8 1       1         1         1   1                                                           1               1   1     16
17 9                         1             1     1             1     1 1   1                                       1     1 17
18 12   1               1         1 1                       1       1 1   1           1     1         1       1             18
19 9                       1         1               1                       1 1                 2       2                 19
20 11     1                   1             1 2 1             2                 1                             1       1     20
21 14                 1 1         1         1   2             1           1   1 1         1                   1     1 1     21
22 7                                     1     1     1       1         1                           1         1             22
23 13     1       1         1   1           2       1     1                     1         1 1   1           1               23
24 10           1                   1                               1             1 1           1         1       1 2       24
25 12     1           1 1                 1               1               1     1     1     3         1                     25
26 9           1   1                     1                 1   1 1     1 1                         1                       26
27 11           1                           1       2     1 1   1               1           1 1   1                         27
28 12   1 1 1               1 1     1       1                   1 1         1                     1   1                     28
29 11                                 1   1           1     1         1                   1   1 1     1     1           1   29
30 8                         1                   1                           2 1   1         1                     1       30
31 7     1         1                       1                                                       1               1 1 1   31
32 11   2   1           1                 1             1                     1           1                 1 1     1       32
33 9 1   2                 1               1                         1               1 1               1                   33
34 11 1 2                 1                                   1         1           2         1         1             1     34
35 11               1           1 1                   1     1 1         1                                 1     1   1   1   35
36 8               1       1           1           1   1                         1   1                           1         36
37 12               1 1                   1 1     1 1 1     1                 1       1 1       1                           37
38 8 1         1 1     1                     1                                       1                 2                   38
39 10           2               1       1 1                               1           1     1 1       1                     39
40 13   1       1   1 1 1 1   1                           1                     1           1           1   1     1         40
41 11         1     1 1       1     1 1                 1               1       1                                   1 1     41
42 13                               1 1           1       1 1 1         1 1   1 1             1         1               1   42
43 11       1                   1         3     1           1   1                                             1       1 1   43
44 13         1         1                                   1 1 1   1             1   1   1           1       1         1 1 44
45 12       1       2       1 1       1               1 2           1                                                   1 1 45
46 7                   1                                 1         1         1                 1 1         1               46
47 6                                                               1     1             1 1               1               1 47
48 12         1 1             1   1 1 1                                 1 1                           1       1     1   1   48
49 9                     1     1     1       1                       1     1                 1   1         1               49
50 10 1         1   1         1         1                           1       1           1                       1     1     50
51 9   1                         1               1       2                       1 1                             1   1     51
52 10                     1               1           1   1     1 2                               1                   1 1   52
53 11     1 1             1                     2       1       1     2   1                                       1         53
54 9               1     1                 1           1             2       1                       2                     54
55 10       1                                   1         1                 1       2   2 1   1                             55
56 12             1 1         1       1         2 1   1     1                       1                             1 1       56
57 14         1   1     1         1                           1           1 1     1     2 1             1     1           1 57
58 14     2 1 1     1               1             2     1 1           1 1             1                         1           58
59 11   1   1     1               1                                   1 1                           1           1 1 1   1   59
60 7       1     1         1           1                       1                           1                             1 60
61 15       1     1           1     1                           1   2       1 1 1   1               1         2       1     61
62 12         2           1     1                   1 1               1     1 1   1                       2                 62
63 13   1 1       1     1               2                           1           1       1     1                 1   1     1 63
64 10       1                   1           1       1   1 1                         1   1 1       1                         64
65 10 1       1                   1     1       1 1                               1 1   1               1                   65
66 9 1                                 1 1             1         1           1                 2                         1 66
67 15                       1 1             1               1 1           1 1     2   1 1       1       1       1 1         67
68 19       2   1       1     2         1 1                 1           2 2       1             1 2             1 1         68
69 11   1 1 1           1         1     1                       1           1                             1       1   1     69
70 9 1           1 1           1                     1                             1         1               1           1 70
71 11                                             1             1       1       1               1     1 1 1         1 1 1   71
72 8             1       2                       1                 1             1 1 1                                     72
73 4 1                                                                         1   1                                     1 73
74 16           1       1 1       1   2                     1 1 1     1             1   1     1   1 1             1         74
75 13               1       1   1         1         1     1   1           1             1         1   1   1             1   75
76 12     1           1 1   1   1               1             1                             1     1 1   1   1               76
77 10   1         1       1             1       1     1           2                                 1           1           77
78 5                               1               1                 1                                                 1 1 78
79 8                     1                   1     1                                     1           1         1   1     1 79
80 10 1   1   1                               1   1               1                       1             2 1                 80
81 8                                                     1 1       1                 1   1                   1       1   1 81
82 8       1             1   1                                   1           1                             1 1           1 82
83 12                   1       1 1       1     1 1     2                     1       1   1                               1 83
84 13           1     2   1         1 1       1                 1                 1         1       1       2               84
85 13 1       1       1     1           1     2         1           1                 1           2     1                   85
86 10         1   1   1     1       1         1               1             1                                   1 1         86
87 10         1                       1       1     1                           1     1             1   1   1     1         87
88 6 1       1     1                                                                           1     1                   1 88
89 12   1                   1           1 1     1 1   1                                       1 1         1   1 1           89
90 7             1                                                                 2       1         1     1   1           90
91 10                                 1       1   1               1     1         1   1                     1 1   1         91
92 15         1 1     1     1         1         1       1           1   1     1 1           1     1   1                 1   92
93 12 1 2                       3                   1 1     1                                                   1   1     1 93
94 15 1     1     1     1 1         1 2     1                               2 2           1         1                       94
95 11                 1     1       1                 1           1       1 1     1           1                       1 1   95
96 8                       1 1   1               1     1   1                                                   1       1   96
97 15                             2 1               1 1 1                                 1 1 1     1   1 2     1   1       97
98 12       1         1                 1     1   1   1   1     1       1             1             1       1               98
99 12     1   1                           1               2       2   1                     1       1     1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng