BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1     1   1 1   1           1                         1           1                         1                       00
01 15       1 1                 1       1   1             1     3           1                     1   1       1 1 1         01
02 12 1     1         1           1     1         2         1         1                 1 1               1                 02
03 9           1           1   1               1                       1 1 1                 1 1                           03
04 6                             1         1                                     1 1 1     1                               04
05 15                             2 1 1     1 1   1     1       1     1                       1             1       2     1 05
06 7   1                                 1     1                                                         2         2       06
07 10       1                                         1   1   1     1       1   1       1   1 1                             07
08 10     1         1                                     1     1     1       1                           1     1       1 1 08
09 13       1 1     1       1 1       1                 1     1           1                             1   1         1 1   09
10 8                         1                                     2           1                     1       1 1 1         10
11 9         1                       1   1 1                       1         1               1               1       1     11
12 10   1     1       1       1     1                   1       1           1                 1                       1     12
13 8   1           1                                   1   1                   1     1     1               1               13
14 11               1     1     1   1             1 1       1 1                                   1       1       1         14
15 11           1       1     1   1       1                       1     1         1   1         1       1                   15
16 6 1                                                           1               1   1           1           1             16
17 10       1     1             1     1 1   1                                       1     1             1         1         17
18 11                       1       1 1   1           1     1         1       1                                   1 1     1 18
19 9 1               1                       1 1                 2       2                                   1             19
20 12       1 2 1             2                 1                             1       1         1     1   1                 20
21 11       1   2             1           1   1 1         1                   1     1 1                                     21
22 9     1     1     1       1         1                           1         1                                   1       1 22
23 15       2       1     1                     1         1 1   1           1                   1       1   2       1   1   23
24 12                               1             1 1           1         1       1 2           1           2       1       24
25 14     1               1               1     1     1     3         1                         1     1           1   1   1 25
26 9     1                 1   1 1     1 1                         1                                     1       1         26
27 11       1       2     1 1   1               1           1 1   1                                                   1     27
28 9       1                   1 1         1                     1   1                             1 1           1         28
29 11 1   1           1     1         1                   1   1 1     1     1           1                                   29
30 9             1                           2 1   1         1                     1                                 1   1 30
31 9       1                                                       1               1 1 1       1 1     1   1               31
32 9     1             1                     1           1                 1 1     1                         1         1   32
33 6       1                         1               1 1               1                             1                     33
34 13                         1         1           2         1         1             1       1 1         1     1     1   1 34
35 11                 1     1 1         1                                 1     1   1   1           1 1     1               35
36 9   1           1   1                         1   1                           1             1             1           1 36
37 16     1 1     1 1 1     1                 1       1 1       1                                 1         1   3         1 37
38 7         1                                       1                 2                   1             1       1         38
39 9   1 1                               1           1     1 1       1                       1           1                 39
40 11                     1                     1           1           1   1     1         1     1 1     1             1   40
41 7 1                 1               1       1                                   1 1     1                               41
42 15 1           1       1 1 1         1 1   1 1             1         1               1       1                 1   1     42
43 10     3     1           1   1                                             1       1 1     1                             43
44 14                       1 1 1   1             1   1   1           1       1         1 1     1         1 1               44
45 13 1               1 2           1                                                   1 1       1 1         1 1 1 1       45
46 7                     1         1         1                 1 1         1                                           1   46
47 9                               1     1             1 1               1               1             1 1 1               47
48 14 1                                 1 1                           1       1     1   1     1       2           1   1 2   48
49 9 1       1                       1     1                 1   1         1                     1             1           49
50 8   1                           1       1           1                       1     1             1 1                     50
51 8             1       2                       1 1                             1   1                         1           51
52 14     1           1   1     1 2                               1                   1 1   1       1         1 1         1 52
53 15           2       1       1     2   1                                       1               1     1   1   1   1   1 1 53
54 10       1           1             2       1                       2                     1           1   1               54
55 12           1         1                 1       2   2 1   1                                   1                   2     55
56 10 1         2 1   1     1                       1                             1 1                             1         56
57 12                         1           1 1     1     2 1             1     1           1         1               1       57
58 10             2     1 1           1 1             1                         1                       1                 1 58
59 11                                 1 1                           1           1 1 1   1   1       1   1               1   59
60 6   1                       1                           1                             1                             1 1 60
61 15                           1   2       1 1 1   1               1         2       1                 2 1     1           61
62 14               1 1               1     1 1   1                       2                 1 1   1           1     2       62
63 11   2                           1           1       1     1                 1   1     1         1                   1   63
64 10       1       1   1 1                         1   1 1       1                                             1       1   64
65 10   1       1 1                               1 1   1               1                           1 1     1               65
66 9   1 1             1         1           1                 2                         1                           1     66
67 16       1               1 1           1 1     2   1 1       1       1       1 1         2 1                             67
68 17   1 1                 1           2 2       1             1 2             1 1             1   1                     2 68
69 12   1                       1           1                             1       1   1     1 1   1   1       1       1     69
70 9                 1                             1         1               1           1     1     1   1     1           70
71 16             1             1       1       1               1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1         71
72 6             1                 1             1 1 1                                                                 1   72
73 5                                           1   1                                     1       1           1             73
74 15 2                     1 1 1     1             1   1     1   1 1             1           1   1         1               74
75 15     1         1     1   1           1             1         1   1   1             1       1     1 1             1   1 75
76 8           1             1                             1     1 1   1   1                                         1     76
77 12   1       1     1           2                                 1           1                 1     1           2   1   77
78 5               1                 1                                                 1 1     1                           78
79 10         1     1                                     1           1         1   1     1         2       1               79
80 7         1   1               1                       1             2 1                                                 80
81 11                     1 1       1                 1   1                   1       1   1   1         1 1                 81
82 8                             1           1                             1 1           1         1         1     1       82
83 10     1     1 1     2                     1       1   1                               1 1                               83
84 9 1       1                 1                 1         1       1       2                         1                     84
85 9   1     2         1           1                 1           2     1                                                   85
86 11         1               1             1                                   1 1             1     2       3             86
87 15 1       1     1                           1     1             1   1   1     1         1     1     1   1     1     1   87
88 5                                                           1     1                   1           1           1         88
89 18   1 1     1 1   1                                       1 1         1   1 1             1 1   1           1   3   1   89
90 9                                               2       1         1     1   1                 1     1 1                 90
91 11 1       1   1               1     1         1   1                     1 1   1         1                               91
92 11 1         1       1           1   1     1 1           1     1   1                 1                                   92
93 10               1 1     1                                                   1   1     1   1   1 1                 1     93
94 11 2     1                               2 2           1         1                                           1     1     94
95 12                 1           1       1 1     1           1                       1 1     1                 1     1   1 95
96 8             1     1   1                                                   1       1     1 1                         1 96
97 15               1 1 1                                 1 1 1     1   1 2     1   1                   1         1     1   97
98 10   1     1   1   1   1     1       1             1             1       1                                               98
99 12     1               2       2   1                     1       1     1       1                       1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng