BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9     1         1   1                                               1       1       1                     2           1 00
01 7       1   1   1                     1                       1                                     1 1                 01
02 10     1 1     1             1                 1           1         1         1                                   1 1   02
03 11     2                           1               1 1             1         1 1       1     1                       1   03
04 8 1       1                           1       1   1                     1               1                   1           04
05 11   1 1     1 1               1                 1                             1   1             1           1         1 05
06 8             1                     1 1         1   1       1                         2                                 06
07 11 1 1               1                                 1 1       1                   1         1         1     1 1       07
08 8                     1           1         1                                         1       1           1 1   1       08
09 13     1 1               1   1               1 1   1                           1 2                       2             1 09
10 6   1             1           1                                                 1               1             1         10
11 11                   1   1       1   1           1                       1       1         1 1                 1       1 11
12 16               1           1 1           1       2 1       1         1       1             1           1 1 1   1     1 12
13 10         1     1     1   2                   1       1       1 1                                     1                 13
14 17                         1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                   14
15 7   1             1                       1   1 1 1                                                 1                   15
16 12   1                 1 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1                         16
17 14 1                             1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1                       17
18 8                 1                 1           1                 1   1 1           1                             1     18
19 6 1                 1             1           1                             1                               1           19
20 10 1   1               1       1                                                 2 1   1 1         1                     20
21 9 1                             1     2                                 1           1 1               1 1               21
22 9           1                                     1       1     1               1             1                 1 1 1   22
23 16           1   1   1     1 1 1               1 1                   1                 1       3   1           1   1     23
24 12 1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1                                     1                       24
25 10                 1     1           1                     1 1               1             1           1 1           1   25
26 5       1         1                                                             1           1                   1       26
27 10         1 1               1                       1 1     1                             1   2                     1   27
28 15                   1         1         1                             2     1       1   2         1   2       2   1     28
29 11     1 1   1                   1           1     1   1                       1                 1           1       1   29
30 3                                 1                                                 1             1                     30
31 8                                         1     1           1               1     1       1         1       1           31
32 14 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             1                     1                 1             32
33 7                 1         1                       1         1   1                           1 1                       33
34 11                         1     1                       1                 2     1         1 1     1     1 1             34
35 10                                 1         1       1 1   1   1   1                                     1         1 1   35
36 12             1     1               1       1 1   1           1 1       1             1             1   1               36
37 8                 1 1           2                                                         1             1       2       37
38 14 1                 1       1   1       1   1         1 1   1               1                       2         1       1 38
39 6                                               1               1 1       1       1                                 1   39
40 14 1                                 1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1                           1       1 40
41 7                           1 1               1             1                         1     1                       1   41
42 16     1     1   1       2 1           1 1       1                     1   2               1 1             1     1       42
43 12               2             1     1 1             1     1       1                     1           1   1   1           43
44 15 1                 1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1                     1       44
45 11     1 1         1   1                                     1                                         2   1 1     1   1 45
46 11 1           1   1   1           1                                         1           1 1     1 1         1           46
47 6         1       1                   1     1                                           1                       1       47
48 8     1                                                             2 1             1 1     1             1             48
49 12   1     1   1                   1 1                   1     1       1           1         1         1   1             49
50 13 1   1 1 1   1 1                       2 1                       1                         1       1           1       50
51 8         1           1                     1     1                             1     1                 1     1         51
52 8   3           1       2     1   1                                                                                     52
53 16           3           1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1                       53
54 11         1 1             1           1       1     1           1       1         1             1               1       54
55 10                                   1                   1     1 2                   1   1           1               1 1 55
56 8   1     1                 1                           1     1 1           1           1                               56
57 7                                     2 1             1                                                 1     1     1   57
58 12                 1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1                                       1   1   58
59 16   1     2   1 1     1 1     1             1                       2       2 1                   1               1     59
60 8                     1                               1       1           1           1         1                 1 1   60
61 15       1       2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1                     1     1         61
62 15             1     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1                                 1       1 62
63 17   1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       1                     63
64 14       1               1 1 1   1   1                                   1     1           1         1     1 1 1     1   64
65 15         1   1   1               1 1                         1     1   1 1   2     1       1       1       1           65
66 16   1     1     1         1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 1     1               66
67 8                         1 1                       1       1                           1               1           1 1 67
68 9               1   1       1                           2                     1                       1 1             1 68
69 18             1             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2             1   1   1 69
70 12 1     1             1 1                 2                 1           1                             1           2 1   70
71 9       1       1                   1             1             1         1         1       1         1                 71
72 7                                                               1                 1                       2 1     1   1 72
73 10   1       1                     1           1                             1     2     1 1                   1         73
74 7                                     1 1     1 1       1                               1                       1       74
75 13           1         1                       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1                   75
76 11   1   1                 1     1 1                         1         1           1             1               1 1     76
77 5 1                                               1         1                     1         1                           77
78 11 1           1       1                   1           1         1     1           1                 1         1 1       78
79 12                       1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                                             1 79
80 8     1   2                                               1         1 1                   1               1             80
81 11       1           1 1                   2 1     1     1           1                       1         1                 81
82 11 1                 1                         1       1           1       1   1                   1   1     2           82
83 9                           1                             1         1   2       2                 1 1                   83
84 14           1           1         1     1 2       1   1             1             1       1                 1   1 1     84
85 11     1     2                     1             1   1   1     1                     1     1 1                           85
86 10         1                                       1                   1           1 1         1 2   1           1       86
87 18             1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   1 87
88 11   1   1   1 1       1                               1                                       1     1       1     2     88
89 14 1 1 1                             1           1         1           2   2                 2             1         1   89
90 14                           1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         1 1               1   90
91 9                     1   2   1                       1         1   1               1             1                     91
92 3       1         1                                                                                   1                 92
93 13                 1     1             1   1             1 2                   1               1   1       2           1 93
94 9     1 1 1   1                     1                                           1       1         1                   1 94
95 6                         2                             1                                             1 1 1             95
96 8             1         1                 1                               1   1       1   1           1                 96
97 6   1   1                                           1           1             1                       1                 97
98 9               1 1           1         1                   1     1 1                         1             1           98
99 12     1     1         1         2           1                     1                 1           1             2   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng