BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7         1           1         1   1                                               1       1       1                   00
01 8       1               1   1   1                     1                       1                                     1 1 01
02 10   1         1       1 1     1             1                 1           1         1         1                         02
03 12     1     1         2                           1               1 1             1         1 1       1     1           03
04 8     1           1       1                           1       1   1                     1               1               04
05 11 2                 1 1     1 1               1                 1                             1   1             1       05
06 8                             1                     1 1         1   1       1                         2                 06
07 11         1   1 1 1 1               1                                 1 1       1                   1         1         07
08 6     1                               1           1         1                                         1       1         08
09 13 1             2     1 1               1   1               1 1   1                           1 2                       09
10 5                   1             1           1                                                 1               1       10
11 10     1                             1   1       1   1           1                       1       1         1 1           11
12 12           1                   1           1 1           1       2 1       1         1       1             1           12
13 11         1               1     1     1   2                   1       1       1 1                                     1 13
14 18             1                           1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1   14
15 7                   1             1                       1   1 1 1                                                 1   15
16 12                   1                 1 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1         16
17 17     1 1   1     1                             1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1       17
18 9             1 1                 1                 1           1                 1   1 1           1                   18
19 8     1 1     1   1                 1             1           1                             1                           19
20 11     1           1   1               1       1                                                 2 1   1 1         1     20
21 8                 1                             1     2                                 1           1 1               1 21
22 8   1   1                   1                                     1       1     1               1             1         22
23 16       1 1                 1   1   1     1 1 1               1 1                   1                 1       3   1     23
24 13             1   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1                                     1       24
25 11       1     1 1                 1     1           1                     1 1               1             1           1 25
26 6       1       1       1         1                                                             1           1           26
27 10     1                   1 1               1                       1 1     1                             1   2         27
28 12                                   1         1         1                             2     1       1   2         1   2 28
29 12       2       1     1 1   1                   1           1     1   1                       1                 1       29
30 3                                                 1                                                 1             1     30
31 8 1                                                       1     1           1               1     1       1         1   31
32 15           1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             1                     1               32
33 9   1           1                 1         1                       1         1   1                           1 1       33
34 9                                         1     1                       1                 2     1         1 1     1     34
35 9   1       1                                     1         1       1 1   1   1   1                                     35
36 13 1       1                   1     1               1       1 1   1           1 1       1             1             1   36
37 9   2       1   1                 1 1           2                                                         1             37
38 13         1       1                 1       1   1       1   1         1 1   1               1                       2   38
39 9 1 1     1     1                                               1               1 1       1       1                     39
40 12                 1                                 1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1                     40
41 9     1 1     1                             1 1               1             1                         1     1           41
42 15             1       1     1   1       2 1           1 1       1                     1   2               1 1           42
43 11           1                   2             1     1 1             1     1       1                     1           1   43
44 15             1   1                 1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1             44
45 12 1   1     1   2     1 1         1   1                                     1                                         2 45
46 10                 1           1   1   1           1                                         1           1 1     1 1     46
47 7   2                     1       1                   1     1                                           1               47
48 8   1                 1                                                             2 1             1 1     1           48
49 13 1           1     1     1   1                   1 1                   1     1       1           1         1         1 49
50 14           2     1   1 1 1   1 1                       2 1                       1                         1       1   50
51 8   1           1         1           1                     1     1                             1     1                 51
52 9         1         3           1       2     1   1                                                                     52
53 16                           3           1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1       53
54 10                         1 1             1           1       1     1           1       1         1             1       54
55 9 1                                                 1                   1     1 2                   1   1           1   55
56 11     2 1           1     1                 1                           1     1 1           1           1               56
57 7 1     1     1                                       2 1             1                                                 57
58 11   1                             1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1                               58
59 17     1       1     1     2   1 1     1 1     1             1                       2       2 1                   1     59
60 6                                     1                               1       1           1           1         1       60
61 14             1         1       2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1                     61
62 14         1                   1     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1                           62
63 17                   1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       1     63
64 12   1   1               1               1 1 1   1   1                                   1     1           1         1   64
65 15               1         1   1   1               1 1                         1     1   1 1   2     1       1       1   65
66 15                   1     1     1         1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 1     66
67 8 1     1 1                               1 1                       1       1                           1               67
68 8 1                             1   1       1                           2                     1                       1 68
69 16     1                       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2       69
70 9                 1     1             1 1                 2                 1           1                             1 70
71 11           2           1       1                   1             1             1         1         1       1         1 71
72 4     2                                                                         1                 1                     72
73 10         1         1       1                     1           1                             1     2     1 1             73
74 8       1 1                                           1 1     1 1       1                               1               74
75 14           1               1         1                       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1   75
76 9                   1   1                 1     1 1                         1         1           1             1       76
77 7 1             1 1                                               1         1                     1         1           77
78 10         1       1           1       1                   1           1         1     1           1                 1   78
79 13         1   1                         1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                               79
80 7                     1   2                                               1         1 1                   1             80
81 14 1       2             1           1 1                   2 1     1     1           1                       1         1 81
82 9                 1                 1                         1       1           1       1   1                   1   1 82
83 10               1                           1                             1         1   2       2                 1 1   83
84 12           1               1           1         1     1 2       1   1             1             1       1             84
85 11                     1     2                     1             1   1   1     1                     1     1 1           85
86 11   1         1           1                                       1                   1           1 1         1 2   1   86
87 18 1                           1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1     87
88 11 1         2       1   1   1 1       1                               1                                       1     1   88
89 14 1       1       1 1 1                             1           1         1           2   2                 2           89
90 14   1                                       1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         1 1   90
91 9                                     1   2   1                       1         1   1               1             1     91
92 6   1   1     1         1         1                                                                                   1 92
93 14       1 1 1   1                 1     1             1   1             1 2                   1               1   1     93
94 9           1         1 1 1   1                     1                                           1       1         1     94
95 5 1                                       2                             1                                             1 95
96 10   1   1                     1         1                 1                               1   1       1   1           1 96
97 8     1       1     1   1                                           1           1             1                       1 97
98 9   1                           1 1           1         1                   1     1 1                         1         98
99 10     1               1     1         1         2           1                     1                 1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng