BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 7             1   1                         1               1                       1             1   1                 00
01 12       1               1 1 1         1   1             1           1   1       1                   1                 1 01
02 6           1 1                                                           1           1                   1   1         02
03 13 1 1               2   1             1     2           2                         1 1   1                               03
04 12       1             2   1 1                                   1 1       1           1       1   1               1     04
05 6                 1 1                                                                             1         1 1   1     05
06 7     1         1                     1                                 1           2                         1         06
07 5   1                                                       1           1             1           1                     07
08 8                       1   1   1 1             1                                           1                 1 1       08
09 9                                         1       1         1                 1   1     2       1             1         09
10 9     1             2   1             1   1       1           1                   1                                     10
11 11     1     1       1                                 1     1 1   3     1       1                                       11
12 7                         1               1   1   2                                 1                               1   12
13 9   1       1 1     1     1           1                             1                               1     1             13
14 15 1     1                       1 1 1       1   1           1   1                         2     1             1   1   1 14
15 14     1         1 1     2       1         1   1       1                         1 1     1                       2       15
16 8 1         1               1                                           1 1             1         1             1       16
17 13 1       1 1                     1   1         1                                   1 2   1         1       1 1         17
18 12         1   1                     2                     1                 1             1   2 1               1   1   18
19 8                                                           1   1 1       2         1                             2     19
20 10           1       1                   2     1     1                 1                                 1 1     1       20
21 12                   1         1       1       1 1                           1     2   1       1   1 1                   21
22 5                                                                                     1   2             1       1       22
23 15         2       2   1   1     1     1     1       1                 1       1                     1   1 1             23
24 15   2       1   1   1           1                         2       2     1           1                     1 1   1       24
25 12               1                     1 1           1       1                 1     1         1             1 1   1 1   25
26 6       1                   1   1       1       1                             1                                         26
27 8                           1   1   1                         1       1           1             1   1                   27
28 8     1         1 1                         1                                 1         1   1 1                         28
29 11       1                   1                             1   1         1         1         1         1     1 1 1       29
30 11                   2 1     1                       2   1 1                       1                           1   1     30
31 7                                   1 1           1             1               1           2                           31
32 8                     1           2     1       1   1               1                                           1       32
33 13     1                                 1           1     1         1   1         1 1     1           2   1           1 33
34 13       1 1   1                       1   1         1       1                 1       1             2           1   1   34
35 11       1                         1         1         1         1                         1 1     2               1   1 35
36 11         1               1   1                       1   1     1                 1   1 1           1         1         36
37 10   1                                       1           1             1 1       2                 1                 1 1 37
38 15 1   1 1   1           1                               2   1       1 1     1                   2           1 1         38
39 13   1 1         1                       2             1   1   1       1                 1       2                 1     39
40 9 1 1               1             2                     1             1               1   1                             40
41 8     1                 1                                 1         1   1       1       1                 1             41
42 13 1     1 1   1                       1         2 1 1           1                               1       1         1     42
43 17   1         1 1 1           1     1   1       2           1 3             1                 1         1           1   43
44 10 1         1 1     1                       1                     1                     1                     1 1     1 44
45 6 1                     1                             1                           1 1       1                           45
46 7                                                     1   1   1             1           1                       1 1     46
47 11   1 1             1     1       1         1   1                   1         1   1               1                     47
48 8                             1 1   1           1 1                           1                     1 1                 48
49 15       1       1       1   1   1       1   1 1       2     1             1                         1   1 1             49
50 12         2 1 1     1 1               1 1                       1 1                   1                   1             50
51 11   1         1                   1           1 1 1 1                 1         2               1                       51
52 12 2                     1     1           2         1       1                               1 1     1     1             52
53 7 1               1             1         1                         1 1       1                                         53
54 20 1   1   1 1 1               1   1         1         1           3         1         1       1 1     2 1   1           54
55 8                     2             1         1                         1 1                                         1 1 55
56 19 1   1   2     1             1 1       1         1                   1         1       1 1 1 1         1   2 1         56
57 14   1   2   1     2           2     1                                                     1     1 1   1             1   57
58 11       1       1   1         1     1                 1       1 1     1                 1                             1 58
59 4                                         1           1                   2                                             59
60 13         1           1         2                 1   1     1             1   1             2                       2   60
61 11     1       1     1                         2       1 1                               1               1           1 1 61
62 9         1                                             1   1             1     1     1 1             1           1     62
63 11   1         1                           1 1         1           1 1                 1 2                           1   63
64 9               1     1     1   1     1                             1         1                           1       1     64
65 14       1                   2 1   1 2 1       1                                           1           1     1 1   1     65
66 14                                             1   1     1   1       2     1 1     1       1             1   1   1     1 66
67 16     1           2       1 2               1 1         1 1     1       1   1         1       1   1                     67
68 14     1         1         1   1           1   1           1 1 1 1   1         1                       1 1               68
69 10   1   1                           1                     1       1               1 1     1 1           1               69
70 19               1       1 2 3                 1     1         1       1       1           2         1 1 1 1         1   70
71 8           1                 1       1   1       1                               1                           1       1 71
72 11                                               1   1           2 1                       1       1 1   1 1       1     72
73 11     1         1 1   1       2                       1     1   1               1                                     1 73
74 11           1     1                           1     1                   1 1                     1     1   1 1       1   74
75 12     1                   1           1         1       1   1     1                         1 1 1       1 1             75
76 17   1 1       2 1 1                     1         1     1 1   1     1                       1   1 1 1             1     76
77 8           1 2                           1 1                           1   1 1                                         77
78 9                       1   1                     1 1                           1                     1               3 78
79 9 1                       1       1         1   1     1                   1                               1   1         79
80 8 1             1     1                                         1               1                     1         1 1     80
81 9                     1 1               2         2           2         1                                               81
82 11                     1   2     1   1                             1       1                     1     1     1       1   82
83 7                         2     1 1                                 1                     1                 1           83
84 8   1                     1                         1                   1           2       1                       1   84
85 10                                 1   1       1               1       1   1     1                 1         1   1       85
86 8 2                                     1     1         1           1     1                                           1 86
87 6                                 1                       1           2     1                         1                 87
88 7       1 1                       1 1     1           1                         1                                       88
89 12         1 1 1                   1 2   1         1     1               1           1                               1   89
90 8   1                                     1       1                               1 1 1       1                   1     90
91 18         1     1       1                   2           1 2           2 1   1 1     1                   1 1   1 1       91
92 11   1     1           1       1     1   1                                 1 1       1                     1 1           92
93 6                                                                   1       1 1               1                     1 1 93
94 14                     1       1 2         1               1   2                 1     2     1 1         1               94
95 8               1                                               1               1           2   1     1     1           95
96 9                 1   1                                               1     2 1                   1     1             1 96
97 10       1                                       1   1           1   1       1 1   1               1 1                   97
98 13           1         1 1                     1 1   1             1                           2 1   1       1   1       98
99 16       1   1     2     2     1           1             1       1           2           1     1   1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng