BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9           1                 1           1     1     1               1                             1   1 1             00
01 12       1 1                     1                   1   2     1   1       1             1                   1       1   01
02 14                   1   1   1       1       2   1                     1     1 2   1               1           1         02
03 14     1 1             1 1                         1 1 1   1       1   1           1                 1           1   1   03
04 16         1                 1       1 1       1       1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1       04
05 9           1               1         1 1   1                 1                                       1       2         05
06 9 1         1     1                     1                           1       1               1         1     1           06
07 9                 1             1   1       1                 1     1               1     1     1                       07
08 8             1 1                               1 1                   1   1                             1           1   08
09 14                 1   1                   1                     1 2         1   1 1           1 1 1   1           1     09
10 15     1       1 3   1               1   1     1     1         1           1     1   1                               1   10
11 9 1                                         2   1 1 1   1                                               1 1             11
12 12           1   1                 2         1                         1           1 1       1       1             1   1 12
13 8             1 1       1 1   1                   1                     1                                     1         13
14 9 2                         1     1   1             1     1                                   1             1           14
15 8                   1                     1     1 1                                         1   1               1     1 15
16 12   1                           1 1     1           1       1           1       1             1     2   1               16
17 12               1     2   1         1               1                             2       1             1 1       1     17
18 11                                                   1 1     3             1       2   1       1       1                 18
19 12 1 1           1         1                                 1             1       1 1   1     1               1     1   19
20 12   1   1 1       1       1                                       1   1   1     1       1         1   1                 20
21 17   1     2   2           1                 1 1 1               1         1             1   1 1         1 1       1     21
22 7                               2 1               1       1               1                       1                     22
23 10                                 1     1                       1 1                         1   1       2       1 1     23
24 8       1                   1           1                       1         1           1 1                     1         24
25 2 1                   1                                                                                                 25
26 15 1                     2       1                     1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2 26
27 21     1       1             1   1             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1   27
28 8                 1 1         1           1   1               1                       1                             1   28
29 16         1     1       1   1   1     1         1               1   1             1               1   2   2         1   29
30 10 1 1       1         1     1   1             1                 1           1                                     1     30
31 7     1 1 1     1                     1               1         1                                                       31
32 10     1                 1                   1     2               1             1                     1 1     1         32
33 8                         1   1   1         1           1           1           1                   1                   33
34 9       1     1     1 1         1                   1           1     1                   1                             34
35 11   1   1 2           1         1                       1                                 1                 1       1 1 35
36 8                       1                             2   1   1                           1     1           1           36
37 10               2           1                 1                         1 1     1 1   1                         1       37
38 4     1       1                                                   1                               1                     38
39 10     1           1           1   1                 1   1   1                                             1 1 1         39
40 12 1 1   1           1                 1 1                 1                 1       2             1               1     40
41 12   1         1                         1     1       1   1 1                                 1             1   1   1 1 41
42 12           1 1   1       1 1                 1               1 1 1       1           1                       1         42
43 11     1           1     1         1 1                 1                       1     1                           1   1 1 43
44 6           1       1       1                     1                               1                   1                 44
45 15 1             1 1             1   1               1   1       1     1   2             1     1   1               1     45
46 7 1 1                             1 1                   1               1                                             1 46
47 8                             1 1                       1 1                           1             1         1 1       47
48 14 1     1     1   1     1 1     1   1         1                       1       1         1       1                 1     48
49 8 1                                             1                   1                     1 1             1     1 1     49
50 9     1   1                         1                   1 1                                   1 1       1           1   50
51 10                             1                 1     1 1       1   2         1           1                           1 51
52 14 1               1       1       1           1 2           1     1 1                             1   1 1         1     52
53 13   1       1   1 1     1 1           1   1   1         1                               1                       1     1 53
54 14   1         1         2 1 2     1               1         1         1     1       1                                 1 54
55 10       1     1                                                     1       2 1               1       1     1       1   55
56 8   2   1           1       1         1                                     1 1                                         56
57 10       1             1                     1   1                     1 1           1 1       1         1               57
58 9   1                   1     1         1 1                                   1                 2   1                   58
59 8         1 1     1     1                   1               1                         1   1                             59
60 10         1                   1 1         1               1   1       1       1         1           1                   60
61 12           1                 2             1             1                 1 1 1               1       1     1       1 61
62 17 1         1       1                     1         1       1           2     1         2         2             1   1 2 62
63 10           1             1 1         1         1 1 1                                       1 1             1           63
64 12     2         1   1             1                         1                   1     1     1       1   1       1       64
65 12       1         1           1   1                               1             1         2       2             1     1 65
66 10     1   1   1         1     1                                   1 1               1   1                             1 66
67 10         1 2       1                             1                                     2     1   1                   1 67
68 7       1             1         1   1   1             1                                                             1   68
69 13       1                   1     1   1   1               2       1             1     1     1             1     1       69
70 16                 1       2         1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1                         70
71 8                                         1   1                               1       1   1           1   1 1           71
72 14   1 1             1       1 1             2         1                 1         1         1       1         1   1     72
73 7                         1             1                     1   1   1                             1     1             73
74 14           1   1                     1   1   1 1 1             1   2     1 1       1                             1     74
75 8                   1         1       1   1 1                                   1     1               1                 75
76 11             1   1 1 1 1                     1                                                 1     1   1       2     76
77 10     1               1                                 1 1           1                     1     1 1         1     1   77
78 11                     1       1 1   1     1   1           1                 1                 1           1   1         78
79 10       1             1           1               1               1   1 2 1           1                                 79
80 6     1             1                                           1       1 1                                     1       80
81 10 1       1     1                               1                       2   1     1             1             1         81
82 13 1                                 1                 1     1         1   1 1       1   1 1       2               1     82
83 7                                                     1       1               1     1     1 1                   1       83
84 16           1               1                         1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                 84
85 9       1 1           1                 1     1         1       1                                           2           85
86 8                     1                     1                       1       1 1     1           1     1                 86
87 3                                                             1                             1         1                 87
88 10                 1                 1             1 2   1                         1           1 1               1       88
89 11   1 1       1           1               1         1 1   1                 1                               1     1     89
90 9         1   1                     1   1                     1             1           1                 1     1       90
91 8     1                           1   1         1   1         1     1                                             1     91
92 11 1                   1   1             1                   1 1                 1       1           1       1       1   92
93 13     1   1           1             1 1   1     1           1       1   1     1                             1 1         93
94 11           1       3         1 1   1     1       2                                                       1             94
95 18   1   1       1 1       1             1 1         1           1     1 1         1   1         1         2   1     1   95
96 13           1 1         1                   1         1             1               1 1     1   1   2   1               96
97 13                                 1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1             1   1             97
98 5                                     1                   1                         1     2                             98
99 11   1                         1         1 1                   2   1             1             1 1                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng