BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16 1         1                     1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1 00
01 16                   1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       01
02 16               1       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1             1 1 1     02
03 15         1 1         1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1             2 03
04 14       1   1 1 1             1                 1 1     1 1                             1         1 1           1     1 04
05 17         1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1       05
06 14   2 1           1         1 2     1                   1         1           1       1                   1   1         06
07 20     1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1   07
08 14   1                 1 1       1 1   1                                   2     1         1 1                 2 1       08
09 15 1     1                           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1                 09
10 8     1     1                                                       1       1                 1 1     1       1         10
11 14   1               1   1 2 1             1       1       1                                     1       1   1   1   1   11
12 12                           1       1             1                     1       1 2             1 1     1 1         1   12
13 8             1               1       1                       1           1         1               2                   13
14 21         1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1     14
15 16             1       2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   1 1           15
16 22 2               1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1   16
17 17     1                     1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1 17
18 16       1           1         1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1           1   18
19 11 1   1                           2     1       1 1 1       1                             1   1                         19
20 12   1 1           1           1 2   1             1 1   1                               1                       1       20
21 20 1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1       3     21
22 20 1         1                       2     2 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1   22
23 15 1           1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1                     1 23
24 15 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                                     1   1 1 24
25 14                 1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1                           25
26 15                   1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1         26
27 9       1                   1   1                   1             1 1                   1                     1       1 27
28 16             1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                 28
29 17   1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1                   2     29
30 12                 1                     2     2 1 1             1 1               1     1                       1       30
31 13   1 1 1           1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1                     31
32 24 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 32
33 15 1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1                     33
34 17         1 2 1 1         1                       1       2 1       1           1     1     1                   1   2   34
35 10     1         1   1   1                   1     1                         1       1           1                     1 35
36 14 1   1   1             1   1         1                               1 2                       1     1 1 1         1   36
37 11   2           1 1 1                       1           1   2                             1       1                     37
38 16                   1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1             38
39 18   1   1 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2           39
40 12       2 1             1                     1     1     1 1               1                     1         1     1     40
41 14     1         1         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2                   41
42 18     2 1     1             1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1   42
43 23     1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1           43
44 13 1 2   1 1                         1             1       1     1                   1   1         1               1     44
45 11                 1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1                             1 45
46 10   1 1                                     1       1   1   1         1     1           1                     1         46
47 21       1 1       3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1           1           47
48 17 1   1   1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1                           48
49 22 1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     49
50 16                   1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1       50
51 12       1   1               1     1                     2                       1     1   1               2           1 51
52 24         1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1         52
53 14                     1   1       3         1       1   1     2 1         1             1                   1           53
54 14 1         1     1 1         1   1 1         1                               1     2             1 1     1             54
55 17         3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1     55
56 18             1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1               56
57 22   1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     57
58 20     1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1   58
59 15           1 1                   1               1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1   59
60 10 1                           1 1                   1         2         1           1           1             1         60
61 13                         1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1                         61
62 17 1       1 1                   2             1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2 62
63 17       1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     1 1                   1       1         1 63
64 13 1     1         1                       1                 2       1                   1 1 1         1         1 1     64
65 23   1                         1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1   65
66 18 1     1       1     1         1   1                 2   1     1                       1         1       3 1 1   1     66
67 16             1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1     1   1     67
68 28   2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1 68
69 20       1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1               1     1   2   69
70 7                           1                                             1   1   1                     1         1   1 70
71 17             2   1         1             1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       71
72 19 1           1         1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1 72
73 18               1       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   73
74 17         1         1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1     74
75 21   1                     1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 75
76 14         1   1 1 1                 2     1           1   1                                     1 2   1         1       76
77 10   1               1         1           1     1                                   1   1             2         1       77
78 20   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1             78
79 16   2                             1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1 79
80 15 1     1             1 1                   1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1 80
81 18 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     1       1       1   81
82 14             1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                       1       82
83 15       1               1     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2   83
84 17     1 1         1               3   1       1 1         1     1           1         2     1           1         1     84
85 10     1               1                   1                       1       1       1       1     1 1       1             85
86 17       1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1           86
87 19 2             1       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1     87
88 13           1         1               1         1   1                 1   2           1     1     1 1                 1 88
89 13                   2                         1   1     1           2         1     1 1           1           1   1     89
90 20     1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   90
91 15     1     1     1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1             91
92 18     1   1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1   92
93 14   1 1     1       1 1               1     1                 1           1       2               1               1 1   93
94 14 1       1 1     1           1         1           1 1     2                   1 1                   1               1 94
95 20   1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1             95
96 14 1           1       1       1             1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 96
97 14   1     1         1 1           1                     1             1       2             1     1           1   1   1 97
98 22   1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1           98
99 19     1 1     1                 1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng